Przedszkole Nr 243 w Warszawie
Strona głowna  /  Aktualności  /  Plan nadzoru 2013/14
Plan nadzoru 2013/14
data dodania: 2013-12-08 20:20:58
 
PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA PRZEDSZKOLA NR 243
NA ROK SZKOLNY 2013/2014
 
Podstawa prawna: 
  • Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.).
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. z 2009 Nr 168, poz. 1324).
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 10 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. z 2013 r., poz. 560).
 
Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2013/2014:
1.      Wspieranie rozwoju dziecka młodszego w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego.
2.      Działania szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów.
3.      Kształcenie uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych
 
Zagadnienia ważne dla funkcjonowania przedszkola
1.                  Współpraca z rodziną
2.                  Bezpieczeństwo
3.                  Komunikacja wewnętrzna
4.                  Respektowanie norm społecznych
 
Plan :
1.      Wnioski z nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2012/2013
2.      Wnioski z ewaluacji przeprowadzonej w roku szkolnym 2012/2013
3.      Organizacja ewaluacji wewnętrznej w roku szkolnym 2013/2014
4.      Kontrola
5.      Wspomaganie
6.      Harmonogram i tematyka obserwacji
 
 
                                                                                                                              Zatwierdzono do realizacji
uchwałą Rady Pedagogicznej
z dnia 12.09.2013r.
 
 
 
 
 
I.                  Wnioski z nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2012/2013
do realizacji w roku szkolnym 2013/2014
Grupa I
1.      Zapoznanie dzieci z Kodeksem przedszkolaka i regulaminu placu zabaw oraz respektowanie przyjętych zasad.
2.      Rozwijanie umiejętności samoobsługowych przedszkolaków
3.      Nauka dzieci właściwego korzystania z zabawek, szanowania ich, dzielenia się nimi z innymi dziećmi, sprzątania po zabawie.
4.      Ćwiczenie uwagi, przez czytanie dzieciom coraz dłuższych tekstów.
5.      Realizowanie zamierzeń zgodnie z podstawą  programową  i programem.
6.      Wprowadzenie większej ilości działań plastycznych
Grupa II
1.Dalsza praca nad prawidłowym posługiwaniem się kredkami
1.      Dalsze utrwalanie kolorów, praca nad prawidłowym kolorowaniem prostych ilustracji konturowych, posługiwanie się paletą barw
2.      Rozwijanie sprawności manualnych palców i dłoni poprzez lepienie, malowanie, rysowanie, wydzieranie, ćwiczenia paluszkowe itp.
3.      Wdrażanie dzieci do zgodnej zabawy w grupie i przestrzegania ustalonych zasad
4.      Praca z dziećmi i rodzicami w celu zapobiegania przejawom agresji wśród dzieci.
5.      Rozmowy indywidualne z dziećmi i rodzicami , organizowanie pogadanek na temat właściwego zachowania się w grupie, przestrzeganie norm Obowiązujących w grupie
6.      Organizowanie spotkań i warsztatów dla rodziców z psychologiem i pedagogiem
7.      Praca nad skupieniem uwagi w czasie zajęć i na wykonywanej czynności
8.      Ważne informacje o dziecku powinny być zapisywane z podpisem nauczycielki i rodzica
Grupa III
1.      Ćwiczenia koncentracji uwagi
2.      Praca nad rysowaniem po śladzie
3.      Zachęcanie do większej staranności podczas zajęć plastycznych i wykonywanie pracy do końca
4.      Praca nad przestrzeganiem umów przyjętych w grupie
 
Grupa IV
1.      Zapoznanie i przypominanie o respektowaniu przez dzieci przestrzegania Kodeksu przedszkolaka i Regulaminu placu zabaw.
2.      Praca nad dyscypliną w grupie, przestrzeganiem reguł i zasad.
3.      Nauka dzieci właściwego korzystania z zabawek, szanowania ich.
4.      Doskonalenie sprawności manualnej, w tym szczególnie umiejętności grafomotorycznych .
5.      Doskonalenie umiejętności właściwego określenia położenia przedmiotów oraz stron ciała.
6.      Doskonalenie umiejętności   liczenia w zakresie 1-5.
7.      Doskonalenie analizy i syntezy słuchowej - do każdego planu miesięcznego dołączyć zestaw słów do zabaw i zagadek głoskowych i sylabowych, związanych z realizowanymi tematami.
8.      Praca nad integracją w grupie i przyzwyczajanie do działań dzieci w zespołach.
 
II. Wnioski z ewaluacji przeprowadzonej w roku szkolnym 2012/2013
 
I.                   Ewaluacja z zakresu Procesy zachodzące w przedszkolu 
Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci mają charakter zorganizowany
 
1.      Przebieg procesu edukacyjnego jest dokumentowany: zapisami w dziennikach zajęć, kartach obserwacji, diagnozach, dokumentacji psychologiczno – pedagogicznej
2.      Proces edukacyjny jest planowany: plany miesięczne, plany działań
3.      Realizacja planów jest analizowana
4.      Z analizy dokonuje się wniosków które stanowią zalecenia do dalszej pracy
5.      Podejmowane są działania wspomagające rozwój dzieci
6.      Nauczycielki rozpoznają potrzeby rozwojowe dzieci-opracowują plany działań
7.      Podejmowana jest współpraca z logopedą i psychologiem
8.      Podejmowane działania mają charakter celowy i zorganizowany
 
 
II.                 Ewaluacja z zakresu Funkcjonowanie przedszkola w środowisku lokalnym
Wykorzystywane są zasoby środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju
 
1.        Przedszkole podejmuje inicjatywy na rzecz rodziny i środowiska lokalnego z których mogą korzystać osoby i instytucje oraz organizacje środowiska lokalnego
2.        Placówka współpracuje z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku lokalnym: instytucje kulturalne, oświatowe, użyteczności publicznej, organizacje pozarządowe, przedszkola publiczne i niepubliczne, szkoły
3.        Nauczycielki uwzględniają w pracy możliwości i potrzeby środowiska rodzinnego i lokalnego.
4.        Współpraca przedszkola w w/w instytucjami ma wpływ na rozwój społeczny, fizyczny i umysłowy dzieci. Uwrażliwia na potrzeby innych.
5.        Placówka wychodzi naprzeciw potrzebom rodziny i środowiska lokalnego
6.        Przedszkole daje możliwość prezentowania swoich talentów, umiejętności, osiągnięć i kształtuje pozytywne postawy społeczne. Uczy odpowiedzialności za drugiego człowieka, wpływa na właściwy rozwój emocjonalny dzieci.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III.           Ewaluacja wewnętrzna
 
Przedmiot ewaluacji
·        Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej
·        Respektowane są normy społeczne
 
Termin ewaluacji I i II :  30 wrzesień 2013 – 31maj  2014
Harmonogram ewaluacji wewnętrznej – załącznik nr 1.
 
Koordynator ds. przeprowadzenia ewaluacji: Joanna Miller
 
Koordynuje pracę zespołów zadaniowych powołanych przez dyrektora szkoły
 
1.     Przedmiot ewaluacji
Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej
 
Zespół zadaniowy w składzie:
 
1. Edyta Olędzka   – przewodniczący zespołu
2.Beata Czesnowska – członek
3. Barbara Niewiadomska – członek
4. Grażyna Dobrzyńska – członek
 
2. Przedmiot ewaluacji
Respektowane są normy społeczne
 
Zespół zadaniowy w składzie:
 
1. Agata Gielo – przewodniczący zespołu
2. Magdalena Pawlik - Rybicka – członek
3. Joanna Stokwiszewska – członek
 
 
 
 
 
 
 
 
TERMIN I HARMONOGRAM EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ
Lp.
Zadanie
Osoba odpowiedzialna
Termin realizacji
Uwagi
Przygotowanie ewaluacji
1.
Ustalenie zasad pracy obowiązujących w zespole. Zapoznanie się z obszarem badania
przewodniczący
15.09.2013 r.
 
2.
Sformułowanie pytań badawczych. Opracowanie kryteriów ewaluacji
Zespoły
15.10.2013 r.
 
3.
Określenie źródeł informacji i opracowanie narzędzi badawczych
Zespoły
XI . 013r.
 
4.
Zapoznanie podmiotów przedszkola z przebiegiem badania
Koordynatorzy
Dyrektor
II.2014r.
 
Przeprowadzenie badań
5.
Gromadzenie danych
 
 
 
6.
Obserwacja
Uroczystości przedszkolne
 
Cały rok
 
7.
Warsztaty dla rodziców
 
Cały rok
 
8.
Zebrania
 
Cały rok
 
9.
Konkursy
 
Cały rok
 
10.
Ankietowanie
Nauczycieli
 
01-02.2014r.
 
11.
Rodziców
 
01-02.2014r.
 
Pracowników niepedagogicznych
 
01-02.2014r.
 
12.
Wywiady z
nauczycielami
 
02-03.2014r.
 
13.
rodzicami
 
02-03.2014r.
 
14.
pracownikami niepedagogicznymi
 
02-03.2014r.
 
16.
Dane zastane
wnioski z badania gotowości szkolnej
 
11-12.2013r.
 
17.
wnioski z obserwacji pedagogicznych
 
11-12.2013r.
 
18.
Wnioski z Ewaluacji wewnętrznych
 
11-12.2013r.
 
Opracowanie wyników
21.
Opracowanie wyników. Sformułowanie wniosków – opracowanie prezentacji multimedialnej
 
05.2014r.
 
22.
Przedstawienie wyników i wniosków radzie pedagogicznej
 
05.2014r.
 
23.
Wypracowanie rekomendacji
 
05.2014r.
 
Zakończenie ewaluacji
24.
Przekazanie dokumentacji ewaluacji dyrektorowi przedszkola
 
06.2014r.
 
25.
Autoewaluacja pracy zespołu
 
06.2014r.
 
             
 
 
IV.            TEMATYKA I TERMINY KONTROLI
 
 
 
Zadanie
Kto podlega kontroli
Dokumentacja podlegająca kontroli
Termin
Osoba odpowiedzialna
Uwagi
Organizacja kształcenia dzieci niepełnosprawnych
1.
Analiza realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu
Pedagog, psycholog, nauczyciele
specjaliści
Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, dokumentacja badań i czynności uzupełniających
09.2013r.
Koordynator
Dyrektor
 
2.
Warunki odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dziecka
Nauczyciele grupy
Specjaliści członkowie zespołu
Dziennik zajęć
Obserwacje
 
Cały rok
Koordynator Dyrektor
 
3.
Zajęcia specjalistyczne, o których mowa w rozporządzeniu o udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej
Nauczyciele specjaliści
Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny, dzienniki zajęć specjalistycznych
Cały rok
Koordynator Dyrektor
 
4.
Zajęcia rewalidacyjne
Nauczyciele specjaliści
Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny, dziennik zajęć rewalidacyjnych
12.2013r
04.2014r.
 
 
 
 
 
 
 
5.
Zajęcia resocjalizacyjne
Nauczyciele specjaliści
Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny, dziennik zajęć socjoterapeutycznych
 
 
11.2013r
03.2014r
 
 
Zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa w czasie pobytu w przedszkolu
6.
Ramowy rozkład dnia uwzględnia zasady ochrony zdrowia i higieny pracy
Osoba odpowiedzialna za układanie rozkładu dnia, kontrolę aktualności regulaminów
Ramowy rozkład dnia
Regulaminy
Wrzesień/styczeń
Dyrektor
 
7.
Szczegółowy rozkład dnia dla każdego oddziału uwzględnia potrzeby i zainteresowania dzieci
Nauczyciele
Szczegółowe rozkłady dnia dla poszczególnych oddziałów
Wrzesień 2013r.
Nauczyciele 
Dyrektor
 
8.
Opracowanie programu bezpieczeństwa
Wyznaczeni nauczyciele i Społ. Insp. BHP
Program bezpieczeństwa
Wrzesień 2013r.
Dyrektor
Beata Czesnowska
Joanna Stokwiszewska
Barbara Niewiadomska
 
9.
Sprzęt posiada atesty i certyfikaty
Dyrektor
Kierownik admin.
Sprawdzanie atestów
Zakup sprzętu z atestem
Cały rok
Dyrektor
Inspektor BHP
 
10.
Dyscyplina pracy nauczycieli
Wszyscy nauczyciele
Kodeks etyki. Regulaminy
Zakres obowiązków
Cały rok
Dyrektor
 
 
11.
Apteczki i sprzęt do udzielania pierwszej pomocy
Społeczny inspektor BHP
Zeszyt kontroli apteczek
4 razy w roku
Kierownik adm.
 
12.
Prawidłowość sporządzania protokołów powypadkowych
Członkowie zespołu powypadkowego
Zeszyt protokołów
doraźnie
Inspektor BHP
dyrektor
 
Stałe działania kontrolne
13.
 
Terminowość, zgodność z przepisami prawa prowadzenia dokumentacji
Nauczyciele
.
Dzienniki zajęć przedszkola
 
Wrzesień
Dyrektor
 
Styczeń
 
Marzec
 
Czerwiec
 
14.
 
Kontrola realizacji podstawy programowej – liczba godzin
Wszyscy nauczyciele
Dzienniki zajęć przedszkola, karty monitorowania realizacji podstawy programowej
Styczeń
Dyrektor
 
Czerwiec
 
15.
 
Realizacja godzin z art. 42 Karty Nauczyciela (ust. 2 pkt 2 lit. a, b)
Wszyscy nauczyciele
Dzienniki zajęć
Arkusz samooceny nauczyciela
Styczeń
Dyrektor
Nauczyciele
 
Czerwiec
 
                 
 
V.               TEMATYKA SZKOLEŃ I NARAD WRAZ Z TERMINAMI
 
Cele
·        Wspomaganie rozwoju nauczycieli.
·        Motywowanie do doskonalenia i rozwoju zawodowego nauczycieli.
·        Inspirowanie nauczycieli do podejmowania innowacji pedagogicznych.
·        Podnoszenia jakości pracy przedszkola.
 
Zakres wspomagania
·        Dziecko niepełnosprawne – metody pracy.
·        Gotowość szkolna dziecka pięcioletniego.
·         Sposoby motywowania dzieci – wypracowanie spójnego systemu wzmocnień pozytywnych
 
Lp.
Tematyka
Osoby odpowiedzialne za organizację
Termin
1.       
Przygotowanie do roku szkolnego 2013/14
Organizacja
 
Dyrektor
Nauczyciele
Sierpień 2013r.
2.       
Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2013/14         
 Przygotowanie planów współpracy ze środowiskiem rodzinnym i lokalnym
Powołanie zespołów ewaluacyjnych
Powołanie zespołu pomocy psychologiczno -pedagogicznej
Dyrektor
Wrzesień 2013r.
3.
Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w świetle nowych ustaw i rozporządzeń
Opracowanie planów pracy zespołu psychologiczno – pedagogicznych. Zatwierdzenie regulaminu działania zespołu
 Przyjęcie do realizacji programów Współpracy z rodzicami , Bezpieczeństwa 
Edyta O.
w ramach WDN
Dyrektor
Nauczyciele
Październik 2013r.
4.
Dziecko niepełnosprawne – metody pracy – szkolenie prowadzone przez edukatorów zewnętrznych
Dyrektor
Nauczyciele specjaliści
Listopad 2013r.
5.
Gotowość szkolna dziecka pięcioletniego – szkolenie prowadzą pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznej dla nauczycieli i rodziców
Pedagog/psycholog
Grudzień 2013r.
6.
Integracja sensoryczno – motoryczna
– poradnia TOSIA- specjalista
Styczeń 2014r.
7.
Podsumowanie pracy w I półroczu- wszystkich działań i zespołów i przedstawienie realizacji ewaluacji stopnia wykonania ewaluacji wewnętrznej
Przyjęcie do realizacji programu
Dyrektor
Styczeń 2014r.
8.
Sposoby motywowania dzieci – szkolenie prowadzone przez nauczyciela w ramach WDN
Magdalena Pawlik – Rybicka
Małgorzata Maj – Zakrzewska   
Luty/ Marzec 2014
9.
Rada pedagogiczna podsumowująca pracę zespołów ewaluacyjnych
 Dyrektor
koordynator
Maj / czerwiec 2014r.
 10.
Przedstawienie nauczycielom wniosków wynikających ze sprawowanego przez dyrektora nadzoru pedagogicznego Rada pedagogiczna podsumowująca prace w roku szkolnym
 Dyrektor
Styczeń/ Czerwiec
 

UDZIAŁ W SZKOLENIACH ZEWNĘTRZNYCH/ Plan roczny doskonalenia
 
Lp.
Tematyka
UCZESTNICY
Termin ORGANIZATOR
1.       
Nowelizacja rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego , zmiany w pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz priorytety MEN
Dyrektor
 09.09.2013r Stimulus
 
2.
Organizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej w świetle rozporządzenia z dnia 17.11.2010 ze zmianami
Edyta Olędzka 
Joanna Miller  
30.09 2013r.
Stimulus
3.
Profilaktyka uzależnień od gier i internetu
Nauczyciele z przedszkoli w dzielnicy
Rodzice zainteresowani tematem
 
21 i 28 .10.2013r. Stimulus
Dyrektor
Przedszkola 243
4.
Seksualność u dzieci w wieku przedszkolnym
Nauczyciele z przedszkoli w dzielnicy
Rodzice zainteresowani tematem
Styczeń 2014
Dyrektor
Przedszkola 376
Stimulus
5.
Nowe metody – Glottodydaktyka
 Dyrektor
Magdalena Pawlik – Rybicka 
Joanna Stokwiszewska
 29. Październik 2013r.
Dyrektor
Dyrektor P376
6.
Przedszkole współpracujące z rodzicami. Ewaluacja działań 
 Beata Czesnowska
Joanna Stokwiszewska
23.10.2013r.
WCIES
 
7.
Wspieranie rozwoju emocjonalnego dziecka w wieku przedszkolnym.
 Beata Czesnowska
Joanna Stokwiszewska
 Maj 2014r.
WCIES
8.
Wpływ przekazu pop – kulturowego na seksualizację młodzieży
Beata Czesnowska
Joanna Stokwiszewska
Marzec 2014r.
WCIES
9.
Metody pracy z dziećmi o obniżonej sprawności manualnej (decoupage, filcowanie, quilling, origami, modelowanie przestrzenne)
Magdalena Pawlik – Rybicka
Listopad 2013r.
WCIES
10.
ADHD czyli żywe srebro lub samochód bez hamulców 
Barbara
Niewiadomska
Beata Czesnowska
Joanna Miller
Joanna Stokwiszewska
 
Marzec 2014r
WCIES
11.
Współpraca z rodzicami kurs e –learningowy  
Magdalena Pawlik – Rybicka
listopad/grudzień 2013r. WCIES
12.
Rozwój ruchowy dziecka a przygotowanie do nauki pisania. - kurs e –learningowy  
  
Magdalena Pawlik – Rybicka
 Grudzień 2013r.
WCIES
13.
System kar i nagród
Poradnia Pedagogiczno – psychologiczna
Do ustalenia
14.
Koniec stażu ,  I co dalej ?
Agata Gielo
Maj 2014 r.
WCIES
15.
Gdy dziecku brakuje motywacji. Zabawy wspierające motywację przedszkolaków
Agata Gielo
Edyta Olędzka
Styczeń 2014r
WCIES
16.
Trening koncentracji uwago i pamięci dla przedszkolaków
Agata Gielo
Edyta Olędzka
Kwiecień 2014r.
WCIES
 
17.
Zajęcia otwarte w przedszkolach, nowe metody pracy w przedszkolu
Wszystkie nauczycielki
Cały rok szkolny
 
 


Komentarze
Dodaj komentarz
Imię i Nazwisko
Adres e-mail
Komentarz
Wpisz wynik: 2+3